• طراحی و اجرای خطوط انتقال ، شبکه های توزیع و انشعاب آب مشترکین به همراه بازسازی شبکه و بهسازی و هوشمند سازی کنتورهای مربوطه.