راهبری و تعمیرات

عملیات راهبری،بهره برداری،نگهداری و تعمیرات شبکه ها و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان حاجی آباد1399-11-4 10:44:19 +00:00
عملیات راهبری،بهره برداری،نگهداری و تعمیرات شبکه ها و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان میناب1399-11-4 09:34:37 +00:00
بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال شبکه و انشعاب آب در سطح کلیه شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد1399-11-4 07:46:35 +00:00
بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات ایستگاههای پمپاژ خطوط انتقال شبکه و انشعاب آب در سطح کلیه شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد1399-11-4 07:55:28 +00:00