تهیه مصالح و اجرای خطوط تغذیه و انتقال گاز

احداث و تجهیز ایستگاه های تقلیل فشار و اجرای شبکه گاز به همراه انشعاب گیری و نصب علمک گاز.