طراحی، احداث و راه اندازی انواع نیروگاه و مدیریت بهره برداری آن

 تأمین ، ساخت، نصب و سرویس تجهیزات نیروگاهی و تعمیر و نگهداری دوره ای آنها.