انجام تمام امور مشاوره تخصصی در زمینه های عمرانی و نیروگاهی و خدمات وابسته در داخل و خارج از کشور.