• طراحی،نظارت و اجرای ساختمان ها و تأسیسات وابسته 

  • مقاوم سازی و بهسازی ابنیه.