بهره برداری،نگهداری ، تعمیر و تکمیل تأسیسات، مخازن ذخیره، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه و انشعابات آب و گاز