• طراحی و اجرای خطوط انتقال ، شبکه های توزیع و انشعاب آب مشترکین

  • به همراه بازسازی شبکه و بهسازی و هوشمند سازی کنتورهای مربوطه.