پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد

هدف از شکل گیری پایگاه (های ملی و جهانی) میراث فرهنگی در وهله اول حفاظت از یکپارچگی، اصالت و ارزش های برجسته آثار فرهنگی-طبیعی کشور و در ادامه فراهم آوردن زمینه مناسب برای شناخت، حفاظت و انتقال آن به نسلهای آینده میباشد.

با شکلگیری پایگاه میراث فرهنگی شهرتاریخی یزد در سال 1382 فعالیتهای مختلف حفاظتی، مرمتی و مطالعات در محدوده بافت تاریخی و آثار شاخص آن از سوی پایگاه انجام شده که استمرار این روند زمینه ساز آمادگی بافت تاریخی شهر یزد برای ثبت در فهرست میراث ملی در سال 1384 و سپس ثبت در فهرست میراث جهانی در سال 1396 بوده است.

با ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در تیرماه سال 1396 این پایگاه به عنوان پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد ادامه فعالیت داده است. پس از کسب این اعتبار بزرگ وظایف پایگاه در زمینه حفاظت از ویژگی ها و ارزشهای برجسته بافت تاریخی خطیرتر شده است و لازم است تا با پایش مستمر بافت تاریخی، تمامی فعالیتهای حفاظتی محدوده تاریخی ثبت و نظارت شود تا هر گونه اقدام مرمتی براساس ضوابط تعیین شده و بدون آسیب به ارزشهای فرهنگی بافت تاریخی صورت پذیرد.

به موازات این امر مهم برنامه ریزی و راهبری توسعه و کم و کیف آن و هماهنگی بین دستگاه های زیرساختی و خدمات رسان در بافت تاریخی رسالت اصلی پایگاه به شمار میرود. به بیان دیگر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد را میتوان دبیرخانه فعالیت ها و اقدامات حفاظتی در محدوده بافت تاریخی شهر یزد به شمار آورد.

در حال حاضر به طور کلی اهم وظایف پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد تحت عناوین برنامه ریزی و سیاستگذاری، آموزش و اطلاع رسانی، پژوهش و مستندنگاری و پایش وضع موجود تعریف میشود.

محسن عباسی هرفته

مرداد ماه 1399ه.ش